1) ALGEMEEN

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een directeur van The Neon Company (onderdeel van LED visuals B.V.) “het Bedrijf” zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op alle door The Neon Company gesloten contracten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 2. “De Klant” is de persoon, firma of onderneming die de goederen en/of diensten bestelt.

2) INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

 1. Het Bedrijf, The Neon Company, is in Nederland geregistreerd onder Bedrijfsnummer 68026331, met als vestigingsplaats Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Nederland.
 2. Het handelsadres van het Bedrijf is Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht in Nederland.
 3. Het Bedrijf kan schriftelijk worden gecontacteerd op zijn handelsadres, per telefoon op +31 (0) 347 345032, of per e-mail via ‘info@theneoncompany.shop.

3) SPECIFICATIES

a). Afbeeldingen en gegevens in catalogi, brochures, prijslijsten en reclamemateriaal zijn slechts een aanduiding van het soort goederen dat wordt aangeboden en geen van de daarin opgenomen prijzen of andere gegevens vormen een door het Bedrijf gedaan aanbod.

 1. Kleuren op drukwerk dat door het Bedrijf of op de website van het Bedrijf wordt verstrekt, worden uitsluitend ter illustratie getoond en vormen geen exacte weergave van de uiteindelijke kleur van een product dat door de Klant kan worden besteld.
 2. Hoewel het Bedrijf ernaar streeft zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn maten, gewichten, capaciteiten, en afmetingen van het drukwerk dat door het Bedrijf, of de website van het Bedrijf, wordt verstrekt onderhevig aan variatie.
 3. De Klant garandeert dat hij niet afgaat op de vakkundigheid of het oordeel van het Bedrijf bij het selecteren van de goederen of bij het bepalen hoe geschikt de producten voor een bepaald doel zijn. Alsmede diameters van neonbuizen, kleurtinten, diepte materialen, variatie in delen in verband met grootte, aansluitmateriaal en bevestigingsmaterialen.

4) GEHEIMHOUDING

Alle specificaties, plannen, tekeningen, kennis en andere vertrouwelijke informatie van het Bedrijf, hetzij van technische of commerciële aard, die aan de Klant kunnen worden doorgegeven of die in het bezit van de Klant kunnen komen, mogen door de Klant niet anders worden gebruikt dan voor het doel van het contract en mogen niet aan een ander persoon, firma of bedrijf worden bekendgemaakt. Alle specificaties, plannen, tekeningen, documenten, beschrijvingen en andere informatie die door het Bedrijf worden opgeleverd, blijven eigendom van het Bedrijf, inclusief de auteursrechten erop.

5) PRIJZEN

a). Elke prijsopgave is slechts bindend gedurende 30 dagen vanaf de datum van de prijsopgave, of de datum waarop het Bedrijf de prijsopgave intrekt indien deze eerder valt.

 1. Het Bedrijf kan zijn prijslijsten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving herzien.

6) LEVERING

 1. De door het Bedrijf opgegeven prijzen zijn inclusief leveringskosten, maar exclusief de invoerrechten van elk land.
 2. Het Bedrijf levert wereldwijd.
 3. Een geschatte leveringsdatum zal door het Bedrijf worden verstrekt voordat een bestelling wordt geplaatst.
 4. De door het Bedrijf opgegeven leveringsdata zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden niet gegarandeerd. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, hoe dan ook ontstaan, als gevolg van enige vertraging. De tijd voor levering of uitvoering is niet van essentieel belang.
 5. Verlies of schade tijdens het transport of tekorten moeten aan het Bedrijf gemeld worden binnen 48 uur nadat de fysieke levering van de goederen door de Klant, of een door de Klant voor dat doel benoemde derde, plaatsvindt.
 6. De aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot tijdens het transport verloren of beschadigde goederen, is beperkt tot de reparatie of naar eigen goeddunken vervanging van de goederen, op voorwaarde dat de Klant de goederen binnen 30 dagen na kennisgeving van het verlies of de schade naar het Bedrijf retourneert.
 7. Indien de door de Klant bestelde goederen niet aankomen, dient de Klant het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen binnen 48 uur na de geschatte leveringsdatum die door het Bedrijf op het bevestigingsformulier van de bestelling is vermeld.
 8. Wanneer de goederen door of namens de Klant worden afgehaald, geldt dit als levering aan de Klant.

7) BETALINGSVOORWAARDEN

a). Door klanten die geen account hebben moeten de bestellingen betaald worden vóór de productie, tenzij andere betalingsvoorwaarden overeengekomen zijn met het Bedrijf.

 1. Tenzij door het Bedrijf schriftelijk anders is overeengekomen voordat een bestelling wordt geplaatst, dient betaling te geschieden via PayPal, iDeal, bankoverschrijving, debet- of creditcard, of via BACS-overschrijving naar een door het Bedrijf aangehouden rekening die met de Klant wordt wordt gedeeld.
 2. Voor reseller accounts is volledige betaling verschuldigd binnen 30 dagen na de factuurdatum en de tijd van betaling is van essentieel belang.
 3. In het geval dat op de vervaldag niet betaald is zal de Klant, indien vereist door het Bedrijf en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf, een toeslag van 2% van de waarde van de bestelling betalen met betrekking tot het uitstaande saldo.

8) TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

a). De Klant zal per telefoon of e-mail, of door gebruik te maken van het bestelformulier op de website van het Bedrijf, een bestelling plaatsen voor goederen die door het Bedrijf geleverd moeten worden. Na ontvangst van een bestelling neemt het Bedrijf contact op met de Klant om de exacte eisen van de Klant, de geschatte leveringsdata en de bevestiging van de toepasselijke leveringskosten en eventuele BTW te bespreken voordat een contract wordt gesloten. Het Bedrijf stuurt de Klant vervolgens per e-mail een bevestigingsformulier met een bevestiging van de goederen die besteld zijn; de te betalen prijs inclusief leveringskosten en toepasselijke belasting over de waarde; en een geschatte leveringsdatum.

 1. De bestelling wordt geacht te zijn geplaatst, en het contract tussen het Bedrijf en de Klant zal tot stand komen, na ontvangst door het Bedrijf van een door de Klant ondertekend bevestigingsformulier.

9) EIGENDOM

a). Alle goederen blijven eigendom van het Bedrijf tot ze volledig betaald zijn.

 1. In het geval dat de Klant het onderwerp is van een insolventieprocedure (met inbegrip van bewindvoering, liquidatie, faillissement, of een bedrijfs- of persoonlijke vrijwillige regeling) dan zal het recht van de Klant op het bezit van de goederen onmiddellijk worden beëindigd en de Klant zal geen recht hebben op het behoud van enig bezit van de goederen van het Bedrijf. Het Bedrijf kan het contract in dit geval onmiddellijk beëindigen.
 2. Behalve met betrekking tot onbetwiste kredieten of betalingen die door het Bedrijf aan de Klant verschuldigd en verschuldigd zijn, zal de Klant alle aan het Bedrijf verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, tenzij dit door de wet vereist wordt, en de Klant zal niet gerechtigd zijn tot verrekening of een tegenvordering tegen het Bedrijf om de gehele of gedeeltelijke inhouding van de betaling te rechtvaardigen.

10) ANNULERING – ZAKELIJKE KLANTEN

a). Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om annulering van door de Klant geplaatste bestellingen te weigeren, en zal weigeren om goederen te accepteren die zonder voorafgaande toestemming aan het Bedrijf zijn geretourneerd.

 1. De Klant is verantwoordelijk voor goederen die met toestemming van het Bedrijf zijn geretourneerd en voor de annulering van een order die naar eigen goeddunken van het Bedrijf is geaccepteerd. De Klant blijft verantwoordelijk voor de oorspronkelijke kosten van het vervoer naar het adres van de Klant. Ook blijft de Klant verantwoordelijk voor de kosten van het verwijderen van de goederen en het retourtransport, en de waarde van alle materialen die zijn gebruikt en het werk dat door het Bedrijf is uitgevoerd voorafgaand aan de datum van annulering.
 2. De annulering van de bestelling zal pas van kracht zijn na schriftelijke bevestiging door het Bedrijf.

11) ANNULERING – PARTICULIERE KLANTEN

 1. Producten op maat kunnen niet geannuleerd worden door de klant, enkel wanneer bevestigd door het Bedrijf.
 2. Tenzij de door het Bedrijf geleverde goederen gebrekkig zijn of niet overeenstemmen met de beschrijving, zal de Klant verantwoordelijk zijn voor de kosten van het in goede en verkoopbare staat terugzenden van de goederen naar het Bedrijf. Vanwege de kwetsbare aard van de goederen, moeten de goederen in de originele verpakking geretourneerd worden, of in een verpakking van geschikte kwaliteit die door het Bedrijf goedgekeurd is voordat de goederen door de Klant naar het Bedrijf geretourneerd worden.
 3. Goederen die op grond van deze clausule door de Klant naar het Bedrijf worden geretourneerd, blijven voor risico van de Klant totdat het Bedrijf de ontvangst van de geretourneerde goederen, die in een goede en verkoopbare staat verkeren, heeft bevestigd. Gezien de kwetsbare aard van de goederen, raadt het Bedrijf aan dat goederen die door de Klant naar het Bedrijf worden geretourneerd, op kosten van de Klant, voor de volledige aankoopprijs van de goederen worden verzekerd.
 4. De paragrafen 11a. tot 11g. zijn niet van toepassing in het geval van goederen die gemaakt zijn volgens de specificaties van de Klant of die op maat gemaakt zijn voor de Klant. In het geval van dergelijke goederen heeft de Klant niet het recht om een met het Bedrijf gesloten overeenkomst te annuleren.

12) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a). Wanneer goederen geleverd worden in verzegelde koffers, kan het Bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan de goederen of letsel aan personen als de koffer geopend is of als getracht wordt de koffer te openen.

 1. Indien het Bedrijf heeft aanbevolen dat een product wordt geïnstalleerd door een ervaren neon bord installateur, kan het Bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade, verlies, kosten, onkosten of letsel veroorzaakt als gevolg van installatie anders dan in overeenstemming met de aanbevelingen van het Bedrijf.
 2. Zonder afbreuk te doen aan voorwaarde 5 (c) hierboven en zover wettelijk toegestaan, is de maximale aansprakelijkheid van het Bedrijf voor contractbreuk, onjuiste voorstelling, onjuiste verklaring of andere onrechtmatige daad of nalatigheid, inclusief nalatigheid voortvloeiend uit of in verband met het contract, beperkt tot de prijs die naar aanleiding van het contract aan het Bedrijf is betaald.
 3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, zakelijk verlies, reputatieschade, gevolgschade en/of kosten of uitgaven die ontstaan dankzij, of in verband staan met, een contract met het Bedrijf.

13) GARANTIE

Alle door het Bedrijf geleverde goederen worden geleverd met een beperkte garantie van 12 maanden voor buiten en 24 maanden voor binnen. De voorwaarden van deze garantie zijn te vinden op pagina 6 tot 7 van de handleiding die bij de aan de Klant geleverde goederen wordt meegeleverd. De bepalingen en voorwaarden van de genoemde garantie hebben de kracht van bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst.